joan@leadersinfood.com

Algemene voorwaarden

1. Door het gebruik van deze website Leaders in Food aanvaardt de Gebruiker de
toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker zal bij het raadplegen
en gebruiken van de Content en bij het gebruiken van Widgets, Gadgets en andereonderdelen van de website deze gebruiksvoorwaarden in acht nemen. 

2. Onderstaande termen zijn als volgt gedefinieerd:

2.1. Leaders in Food (hierna LiF) zijnde Jozi Media B.V., kantoorhoudende in
Bilthoven.

2.2. Content: al het op de website gepubliceerde tekst-, beeld- en geluidmateriaal,
inclusief vormgeving, merken, namen, reclame en software. Content, of een
deel daarvan, kan ook door LiF worden verspreid via de geëigende podcast
distributiekanalen.

2.3. Gebruiker: een ieder die toegang tot de Content zoekt of verkrijgt of die naar
de Content verwijst door het gebruik van hyperlinks, embedding of anderszins.

2.4. Widgets en Gadgets: door LiF op de website geplaatste of te plaatsen
interactieve elementen waarmee de website kan communiceren met de website
van de gebruiker en die voor dat doel op de website van de gebruiker kunnen
worden opgenomen.

3. Het is niet toegestaan de Content geautomatiseerd te raadplegen of te analyseren door het inzetten van robots, scripts, spiders of anderszins. De Content mag uitsluitend
worden geraadpleegd door normaal browserbezoek via de pagina’s van de website.

4. Indien een (hyper)link naar de website wordt gemaakt, dient deze rechtstreeks te
leiden naar de betreffende websitepagina’s. De Gebruiker is verantwoordelijk en
aansprakelijk voor door hem gemaakte verwijzingen naar de Content en de website,
voor het verkrijgen van mogelijk vereiste toestemming van derden en voor de context
waarin verwijzingen plaatsvinden en vrijwaart LiF ter zake van het voorgaande.

5. De Gebruiker zal geen Content wijzigen, bewerken, herpubliceren, overnemen of
opnemen in een eigen website, app, widget, gadget of andere dienst. De Gebruiker zal
geen beveiligingen of andere technische maatregelen van de website beschadigen,
omzeilen, verwijderen of vernietigen.

6. Het embedden van Content, Widgets en/of Gadgets is uitsluitend toegestaan ter
bevordering van bezoek door andere gebruikers aan de website of de podcasts van LiF.
De Gebruiker zal mogelijke embedding op eerste verzoek van LiF ongedaan maken.

7. De Content, Widgets en Gadgets van de website zullen door de Gebruiker uitsluitend
voor persoonlijke, en niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Onder
gebruik voor commerciële doeleinden wordt in dit verband onder meer verstaan: het
vragen van betaling en/of registratie voor toegang; content aggregation door
systematische verwijzing; het toevoegen van reclame-uitingen of logo’s; het creëren
van afgeleide diensten; het verkopen, verhuren, in (sub)licentie geven of leasen van
enig deel van de Content of de website.

8. De Gebruiker zal geen reputationele schade toebrengen aan de Content, bijvoorbeeld
door deze in verband te brengen of te combineren met illegaal, hinderlijk,
aanstootgevend, beledigend, discriminerend, lasterlijk of bedreigend materiaal.

9. LiF heeft de (intellectuele) eigendomsrechten inzake de volledige Content en
vormgeving van de website en deze rechten worden door de Gebruiker erkend en gerespecteerd. Verveelvoudiging en openbaarmaking is zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van LiF niet toegestaan, behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze gebruiksvoorwaarden.

10. LiF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de raadpleging of het gebruik van de Content, de website en/of de (on)bereikbaarheid van de website. Het voorgaande geldt eveneens voor content en websites van derden waarnaar deze website verwijst of die naar deze website verwijzen.

11. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen in
verband met de website, de Content en deze gebruiksvoorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram